ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ФАКТИЧНИХ ВИДАТКІВ

№ з/п Зміст операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Код Кредит
Нараховано заробітну плату працівникам бюджетних установ 801, 802, 811—813
Нараховано внески до Пенсійного фонду, загальнообов’язкового державного соціального страхування 801, 802, 811—813 651, 652, 653
Затверджені авансові звіти підзвітних осіб 801, 802, 811—813
Списані продукти харчування 801, 802, 811—813
Списані медикаменти на лікування хворих 801, 802, 811—813
Списані матеріали на утримання уста­нови 801, 802, 811—813 231, 234, 239
Нараховано стипендії студентам і аспірантам 801, 802
Придбано основні засоби за рахунок коштів загального та спеціального фондів 801, 802, 811—813
Нараховано плату за комунальні послуги та енергоносії 801, 802, 811—813 1161—1166

Планом рахунків бухгалтерського обліку не передбачено окремих рахунків для обліку касових видатків, оскільки ці видатки збігаються з кредитом рахунків № 31 «Рахунки в банках» і № 32 «Рахунки в казначействі». За кредитом цих рахунків відображаються здійснені касові видатки, тобто суми, отримані з рахунків у банку чи казначействі готівкою або перераховані в безготівковому порядку. Одночасно робиться запис до дебе-
ту різних субрахунків залежно від напрямку видатків. Основні бухгалтерські проведення з обліку касових видатків подано в табл. 2.13.

До касових видатків відносяться також суми грошових коштів, переведених із поточних чи реєстраційних рахунків для подальших розрахунків із постачальниками акредитивами або чеками з лімітованих чекових книжок.

Таблиця 2.13

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ
З ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ

№ з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит Код статті (категорії)
Отримано в касу готівку чеками з поточних, реєстраційних, спеціаль­них реєстраційних рахунків 311, 313, 321, 323—326 1111, 1120, 1140, 1342
Перераховано з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків суму утримань із заробітної плати за дорученням працівників 663, 664, 665, 666, 667, 668 311, 313, 321, 323
Перераховано в дохід бюджету прибутковий податок, утриманий із заробітної плати працівників 311, 313, 321, 323
Перераховано суми внесків за розрахунками зі страхування та Пенсійним фондом 651, 652, 653, 654 311, 313, 321, 323, 324, 326

Закінчення табл. 2.13№ з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит Код статті (категорії)
Перераховано суми постачальни­кам згідно з пред’явленими рахунками за придбані матеріальні цінності:
— у порядку планових платежів 311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326 1132, 1133
— шляхом попередньої оплати 311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326 1131—1139, 2110
— шляхом надходження матеріальних цінностей 311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326 1131—1139, 2110
Перераховано суми оплати за комунальні послуги та енергоносії 311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326 1161—1166
Надійшли на поточний, реєстраційний, спеціальний реєстраційний рахунок із каси суми депонованої заробітної плати 311, 313, 321, 323

Бухгалтерські записи щодо збільшення чи відновлення касових видатків робляться на підставі виписок із поточних чи реєстраційних рахунків (табл. 2.14) і доданих до них документів у накопичувальних відомостях — меморіальних ордерах. Синтетич­ний облік касових видатків ведеться в тих самих регістрах, що й синтетичний облік руху грошових коштів на поточних чи реєстраційних рахунках.

Аналітичний облік касових видатків ведеться за кожним поточ­ним чи реєстраційним рахунком за кодами економічної класифікації. Регістрами аналітичного обліку є картка аналітичного обліку касових видатків За кожним кодом функціональної класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами, за кожним видом коштів спеціального фонду складаються окремі картки. У централізованих бухгалтеріях для установ, що обслуговуються, складають окремі картки за кожною установою згідно з зазначеними параметрами та загальну картку за всіма обслуговуючими установами. Картки відкриваються щомісячно та заповнюються щоденно на підставі виписок із рахунків. Суми відшкодованих касових видатків записуються на зворотному боці картки. Схему облікового процесу касових видатків унаочнює рис. 2.11.


2329284895613155.html
2329362384535002.html
    PR.RU™